Mon panier
0 produits

Bienvenue à PharmaProfit

PharmaProfit est votre pharmacie en ligne. Chaque jours, nous recevons de plus en plus de clients satisfaits qui reviennent avec nos nombreux avantages et un service de qualité.

Savoir plus

Algemene verkoopsvoorwaarden

De consument heeft zoals hieronder nader bepaald, het recht aan BVBA Apelec mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Doel en toepassingsgebied

1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna genoemd "algemene voorwaarden") bepalen de rechten en de plichten van alle partijen in het kader van de verkoop van producten (hier genoemd "producten") via de website van BVBA Apelec (beschikbaar via www.pharmaprofit.be - hierna genoemd "site"). De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen via de site in de volgende landen waartoe de site zich richt, met uitsluiting van enig ander land:

  • België

2. De algemene voorwaarden worden gesloten tussen enerzijds BVBA Apelec , met maatschappelijke zetel in de Tervuursesteenweg 772 te 1982 Elewijt geregistreerd bij de kruispuntbank voor ondernemingen onder het nummer 0451.379.404 (BTW BE 0451.379.404) (hierna genoemd "BVBA Apelec") en anderzijds de persoon die een aankoop wenst te doen (hierna genoemd "koper). (de koper en BVBA Apelec worden hierna genoemd "partijen"). De partijen aanvaarden dat enkel deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op hun relatie en dat alle andere algemene voorwaarden uitgesloten worden.

3. Elke bestelling van een product op de site (hierna genoemd "bestelling") veronderstelt het voorafgaandelijk lezen en de expliciete aanvaarding door de koper van deze algemene verkoopsvoorwaarden zonder hiervoor een geschreven handtekening van de koper te vereisen. Conform de wetgeving van 9 juli 2001 omtrent de elektronische handtekening, alsook de wetgeving van 11 maart 2003 omtrent diensten van de informatiemaatschappij wordt de koper eraan herinnerd dat de bevestiging van een bestelling, zoals bepaald in het artikel "Modaliteiten van de bestelling", het plaatsen van een elektronische handtekening inhoudt die evenwaardigis aan een geschreven handtekening en het bewijs met zich meebrengt van de gehele bestelling en van de opeisbaarheid van de bedragen verschuldigd in uitvoering van deze bestelling.

4. De algemene verkoopsvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op kopers, fysieke personen die geen handelaar zijn. De koper die op de website van BVBA Apelec zijn bestelling wenst uit te voeren verklaart over volledige handelingsbekwaamheid te beschikken. Personen die niet over de vereiste handelingsbekwaamheid beschikken, zoals gespecifieerd in artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek mogen in geen enkel geval kopen op de website tenzij via en onder de verantwoordelijkheid van hun wettelijke voogd. Deze voogd wordt verondersteld de algemene verkoopsvoorwaarden na te leven.

terug naar boven


Beschikbaarheid van producten

De producten die te koop worden aangeboden zijn de producten die op de website beschikbaar zijn, met de beschrijving van hun voornaamste eigenschappen op het moment van raadpleging van de site door de koper. In geval van onbeschikbaarheid van bestelde producten wordt de koper ervan geïnformeerd en kan die de bestelling ofwel wijzigen ofwel annuleren. In beide gevallen wordt indien toepasselijk een terugbetaling van de bestelling uitgevoerd. BVBA Apelec kan in ieder geval, niet verantwoordelijk gesteld worden voor onbeschikbaarheid van producten.

terug naar boven


Aankoopprijs en leveringskosten

1. De prijs van een product wordt op de website vermeld (hierna genoemd "de aankoopprijs") in Euro, BTW inclusief. Deze prijs bevat de leveringskosten die ten laste vallen van de koper niet.

2. BVBA Apelec behoudt zich het recht voor de prijs op elk moment aan te kunnen passen. Producten worden echter gefactureerd aan de prijs die getoond werd op moment van bevestiging van de bestelling.

3.Op het ogenblik van de bestelling engageert de koper zich om, naast de prijs van de aangekochte producten, ook eventuele leveringskosten te betalen. De leveringskosten blijven opeisbaar en worden, tenzij anders bepaald, niet terugbetaald bij een gehele of gedeeltelijke retournering, bij uitvoering van het herroepingsrecht, conform het artikel "Annuleringsrecht en modaliteiten van de retour".

terug naar boven


Modaliteiten van de bestelling

1. Om een bestelling te plaatsen moet de koper het bestelformulier op de website invullen en minstens de noodzakelijke informatie ter identificatie en levering voorzien waaronder naam, voornaam en adres van levering. Alle informatie die door de koper opgegeven wordt bij de bestelling is bindend voor de koper, BVBA Apelec kan niet verantwoordelijk worden gesteld van de gevolgen van het opgeven van foutieve informatie. Na het bestelformulier ingevuld te hebben, moet de koper kennis nemen van de algemene verkoopsvoorwaarden en deze aanvaarden door de daartoe voorziene checkbox "Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en aanvaard deze" aan te vinken. Met deze bevestiging engageert de koper zich om de volledige kostprijs te betalen, zijnde de prijs van de producten en eventuele leveringskosten.

2. BVBA Apelec bevestigt elke bestelling binnen de 24u per e-mail aan de koper op het e-mailadres dat de koper heeft opgegeven (hierna genoemd "de bevestiging van de bestelling"). De bevestiging van de bestelling bevat ondermeer de datum van bestelling, de bestelde producten, de aankoopprijs, de leveringskost, het leveringsadres en de wijze van leveren. De door BVBA Apelec opgeslagen gegevens en de bevestiging van de bestelling zijn het bewijs van de contractuele relaties tussen de partijen.

3. BVBA Apelec behoudt zich het recht voor om een bestelling of een levering te weigeren of te annuleren ingeval van (i) een bestaand juridisch geschil met een koper of, (ii) weigering van autorisatie van de betaling door het financieel organisme dat de betaling controleert. In deze gevallen kan BVBA Apelec op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden tenzij in het geval van bedrog of ernstige fout van BVBA Apelec.

terug naar boven


Modaliteiten van de betaling

De betaling van aankopen gebeurt via elektronische betaling. Na bevestiging van de bestelling kiest de koper één van de voorgestelde betalingsmechanismen. De geldigheid van de betaling wordt onmiddellijk door het controlerend financieel organisme al dan niet bevestigd. Indien de betaling goedgekeurd wordt, wordt het bedrag volgens de modaliteiten van het voormeld organisme betaald na facturatie van de bestelling. De bestelde producten blijven het eigendom van BVBA Apelec tot volledigebetaling van de aankoopprijs en de eventuele kosten.

terug naar boven


Levering

1. De modaliteiten en de kostprijs van de levering worden tijdens de bestelling getoond. BVBA Apelec stelt alles in het werk om de bestellingen zo snel mogelijk te verzenden zodat ze aankomen binnen de verwachte levertermijn zoals getoond tijdens het bestelproces.

2. De overdracht van het risico van BVBA Apelec naar de koper gebeurt op het moment van levering. Elke bestelling wordt geleverd volgens de door de koper gekozen leveringsmethode.

3. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om op het moment van levering het pakket en het product te inspecteren en zijn eventuele opmerkingen of klachten zo snel mogelijk door te geven en eventueel het pakket te weigeren indien het mogelijk geopend werd of sporen van beschadiging vertoont.

4. In het geval dat de koper kiest voor levering in de winkel van BVBA Apelec, zullen de gekochte producten slechts gedurende een periode van 30 dagen na ter beschikking stelling aan de koper, bewaard worden. Na deze termijn zal de koper het product niet meer kunnen vorderen en behoudt BVBA Apelec zich het recht voor dit te vernietigen.

terug naar boven


Herroepingsrecht en modaliteiten van de retour

1. Als één van de op de site gekochte producten niet voldoet voor de koper, beschikt die over een bedenktijd van veertien (14) kalenderdagen, te tellen vanaf de dag volgend op de levering, om zijn aankoop te annuleren, zonder boete of opgave van reden, conform de geldende wetgeving. Tijdens deze bedenktijd moet de koper zijn wens om van zijn annuleringsrecht gebruik te maken doorgeven aan BVBA Apelec per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs.

Na doorgeven van zijn wens tot annuleren beschikt de koper over dertig (30) kalenderdagen om zijn volledige bestelling aan BVBA Apelec te bezorgen. Bij het niet tijdig terug bezorgen van de bestelling vervalt de annuleringsvraag.

2. De kosten en de risico's voor het terugsturen vallen ten laste van de koper, tenzij het geleverde product niet overeenstemt met het bestelde product.

3. Bij het uitvoeren van een annulering, zoals hierboven beschreven, engageert BVBA Apelec zich om de aankoopprijs binnen de dertig (30) kalenderdagen, te tellen vanaf het ontvangen van het pakket in retour, terug te betalen aan de koper. De leveringskosten blijven evenwel verschuldigd en worden niet terugbetaald, zelfs niet wanneer het pakket volledig wordt teruggestuurd, tenzij het geleverde product niet overeenstemt met het bestelde product.

De terugbetaling gebeurt volgens de regels opgesteld door het financieel organisme verantwoorelijk voor de door de koper gekozen betaalmethode.

4. De koper kan geen gebruik maken van zijn verzakingsrecht indien de geleverde producten beschadigd of gedeeltelijk of geheel verbruikt werden na levering. De producten moeten naar het vermelde adres in een perfecte staat teruggestuurd worden die een herverkoop toelaat (originele en onbeschadigde verpakking), vergezeld van alle bijgesloten documenten,  gebruiksaanwijzingen en de originele factuur, waarvan de koper een kopie bewaart. Bij gebreke kunnen de producten niet teruggenomen worden.

Teruggestuurde bestellingen zonder mogelijkheid tot identificatie van de verzender (bestelnummer, naam, voornaam, adres), worden niet aanvaard. Teruggestuurde producten die niet geaccepteerd worden voor terugbetaling worden bewaard op de zetel van BVBA Apelec en blijven daar ter beschikking van de koper die ze moet ophalen. In het geval van misbruik van het verzakingsrecht behoudt BVBA Apelec zich het recht voor volgende bestellingen van dezelfde koper te weigeren.

terug naar boven


Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De politiek van BVBA Apelec met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levensfeer is beschikbaar op de website.

terug naar boven


Aansprakelijkheid

1. BVBA Apelec gaat enkel een middelenverbintenis aan in verband met alle stoppen van toegang tot de site, de bestelling, de levering en latere diensten. BVBA Apelec kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongemakken of schade door het gebruik van het internet, ondermeer, zonder hiertoe beperkt te zijn, bij onderbreking, externe inbraak, besmetting met computer virussen of andere elementen die als overmacht kunnen beschouwd worden. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van BVBA Apelec onder deze voorwaarden beperkt tot de som van de bedragen die betaald zijn of moeten worden voor de bestelling aan de basis van de aansprakelijkheid, ongeacht de oorzaak of de vorm van de betreffende vordering.

2. BVBA Apelec kan, behalve in geval van ernstige fout of bedrog van BVBA Apelec, op geen enkele manier en in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden bij problemen of beschadiging van eender welke aard die het gevolg kunnen zijn van een foutief gebruik van producten. De koper engageert er zich in dit verband toe om de bijsluiter van de fabrikant op of in de verpakking van het product (en die ondermeer informatie inzake dosering en nevenwerking bevat) aandachtig te lezen en na te leven.

3. BVBA Apelec kan op geen enkele manier en in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele productwijzigingen die door de producent doorgevoerd werden.

4. BVBA Apelec kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor fouten of omissies die zich kunnen voordoen ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen voor de presentatie van de producten tenzij dit het geval is van bedrog of ernstige fout van BVBA Apelec. In dit verband wordt uitdrukkelijk vermeld dat de foto’s die aanwezig zijn op de site pure informatieve doeleinden hebben. Onder geen enkele voorwaarde kan een wijziging van verpakking of van inhoud van een product vernoemd worden in geval van tegenstrijdigheid met de foto die beschikbaar is op de website.

terug naar boven


Intellectueel eigendom

Alle (visuele of geluids-) elementen van de website, alsmede de onderliggende technologie, zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, en meer in het algemeen door intellectuele eigendomsrechten en door de wet op sui generis databankrechten. Zij zijn het exclusieve eigendom van BVBA Apelec of van derden die aan BVBA Apelec een licentie hebben verleend. De koper die beschikt over een eigen website en die, voor persoonlijk gebruik, een link wil plaatsen naar de BVBA Apelec website moet hiervoor toestemming vragen aan BVBA Apelec. Er zal in dit geval niet van enige impliciete affiliatie met BVBA Apelec sprake zijn. Alle links naar de website van BVBA Apelec die gebruik maken van framing, inline of deep-linking zijn verboden. Elke, ook eerder stilzwijgend goedgekeurde link, moet op simpele vraag van BVBA Apelec verwijderd worden.

terug naar boven


Contact

Bij vragen in verband met zijn aankoop kan de koper contact opnemen met BVBA Apelec via de op de contact sectie van de website vemelde methodes of via het e-mail adres [email protected] BVBA Apelec engageert zich om vragen binnen de korts mogelijke tijd op te lossen.

terug naar boven


Juridische geschillen en toepasselijk recht

In geval van geschil betreffende de toepassing, interpretatie of het bestaan van de huidige voorwaarden of de bestelling streven zowel BVBA Apelec als de koper ernaar om, alvorens juridische procedures aan te wenden, een regeling in der minne te bekomen. Bij falen van een poging tot schikking zijn enkel de Brusselse rechtbanken bevoegd om een juridische geschil op te nemen, ongeacht de plaats van levering of het adres van de koper.

Het contract en alle juridische relaties tussen de partijen zijn onderhavig aan de Belgische wetgeving.

terug naar boven


Ondeelbaarheid en integraliteit

1. In het geval één of meedere elementen uit de algemene verkoopsvoorwaarden ongeldig zijn of worden ten gevolge een wet, verordening of een definitieve beslissing van een bevoegd rechtsorgaan, behouden de overige elementen hun geldigheid.

2. De algemene verkoopsvoorwaarden en de bevestiging van de bestelling verzonden aan de koper vormen samen het volledige contract tussen de partijen. In het geval van tegenstrijdigheden tussen deze documenten, hebben de huidige algemene verkoopsvoorwaarden voorrang.

Bewijskracht

Het register in de informatiesystemen van BVBA Apelec en zijn partners, voorzien van alle redelijke beveiligingssystemen, worden beschouwd als bewijsstukken van communicatie, bestelling en betalingen uitgevoerd door de partijen.

terug naar boven


Wijzigingen

BVBA Apelec houdt zich het recht voor de algemene verkoopsvoorwaarden te wijzigen.

terug naar boven


Online apotheek

Rekening houdende met de actuele wettelijke voorschriften die van toepassing zijn op het aanbieden via het internet van in een publieke apotheek aangeboden producten, zijn niet alle producten van PharmaProfit via www.pharmaprofit.be verkrijgbaar. Voorschriftplichtige geneesmiddelen zijn niet via www.pharmaprofit.be verkrijgbaar. De Belgische wetgeving verbiedt de uitvoer van geneesmiddelen. Enkel parafarmaceutische producten kunnen verkocht worden aan niet-ingezetenen van België.

terug naar boven


Cookiegebruik

Wat is een cookie?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van permanente cookies
Met behulp van een permanente cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.

Gebruik van sessie cookies
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Tracking cookies van onszelf
Met jouw toestemming plaatsen wij een cookie op jouw apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra je een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

Tracking cookies van onze adverteerders
Met jouw toestemming plaatsen onze adverteerders “tracking cookies” op jouw apparatuur. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s je bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van jouw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van jouw bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel/niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens
Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Verwijderen van tracking cookies geplaatst door derden
Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan je vertonen. Deze cookies kan je centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.